© Mtrans site   Събиране и транспортиране на опасни отпадъци от нефт и нефтопродукти Дружеството притежава Регистрационен документ № 08-РД-340-00/26.06.2018 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на опасни отпадъци в съответствие с чл.35 от Закона за управление на отпадъците. В базата ни в гр.Пазарджик имаме изградена инсталация за предварително третиране на масла и нефтопродукти, както и инсталация за механично филтриране и сепариране.