© Mtrans site   Основната дейност на фирма “М Транс 77” ЕООД е работа във взривоопасна среда почистване и ремонт на резервоари и съдове замърсени с нефт и нефтопродукти. Дружеството ни извършва дейности по екологосъобразно управление на основни и помагателни опасни химични вещества и смеси, включително събиране и транспортиране на опасни отпадъци от нефт и нефтопродукти, за което има издаден документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ - Регистрационен документ № 08-РД-340-00 от 26.06.2018 г., за територията на цялата страна. Служителите на фирмата имат дългогодишен стаж при работа в загазована и взривоопасна среда, за което притежават необходимите сертификати. На работа във фирмата се допускат само лица, които са преминали медицински преглед и им е издадено съответното медицинско удостоверение, преминали са начален инструктаж и инструктаж на работното място, а също и обучение за работа във вривоопасна среда. На всеки работник е осигурено работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Фирмата разполага с две бази на територията на страната - в гр.Плевен, където са основните и спомагателните ни машини, камиони и съоръжения и в гр. Пазарджик където има изградена инсталация за предварително третиране на масла и нефтопродукти, както и инсталация за механично филтруване и сепариране. За дейностите свързани с почистване и ремонт на резервоари замърсени с нефт и нефтопродукти фирма „М Транс 77“ ЕООД разполага с вакуум камиони, мобилни инсталации за водно бластиране и вакуум, както и с множество взривозащитени помпи и вентилатори, с които е в състояние да почисти и отремонтира качествено и в срок всякакви съдове на територията на страната. “М Транс 77“ ЕООД работи активно по реализиране на целите на програмата си, заложени в основната фирмена стратегия и посветена на екологосъобразно управление на оспасните отпадъци, като успешно си сътрудничи с редица големи и средни предприятия. Ние се ангажираме да опазваме околната среда, като поддържаме високи стандарти на безопасност. Иновациите и технологиите които въвеждаме и прилагаме при работата ни във взривоопасна среда са от дългогодишният ни опит в дейностите по почистване и огневи работи на резервоари, съдове и тръбопроводи, замърсени с нефтопродукти, както и от сътрудничеството ни с една от водещите италиански фирми, специализирана в производството на „EX” машини, съоръжения и инсталации. Отношенията с клиентите са в основата на пазарното поведение на „М Транс 77“ ЕООД. Дружеството се стреми да подпомага партньорите си в осъществяването на техните проекти. „М Транс 77“ ЕООД работи активно за изграждане на дълготрайни връзки с партньорите си чрез висок професионализъм и взаимно доверие.